HVE staat klaar om exploitatie van het waterstofsysteem te testen

HVE staat klaar om exploitatie van het waterstofsysteem te testen

Door de tweede subsidietoekenning vanuit het OP Oost programma REACT EU komt het GROWH-project in een stroomversnelling. Er wordt nu hard gewerkt aan de technische realisatie van de pilot met een compleet werkend waterstofsysteem in het komende jaar. Technisch directeur Tanju Özel legt uit wat de rol van HVE als duurzame energieregisseur in het project is.

Energiebestendig en zelfvoorzienend

“De energietransitie is een beweging die tot veel vragen in de markt leidt. Bedrijven en burgers willen wel, maar veel is nog onduidelijk. HVE helpt met advies, exploitatie en oplossingen om vastgoed maar ook gebieden, zoals woonwijken en bedrijventerreinen, te verduurzamen. Het doel is om opdrachtgevers toekomstbestendig en zelfvoorzienend te laten worden. Daarvoor werken wij met Smart Grids en ESCO-oplossingen. Smart Grids zijn decentrale netwerken waarmee klanten hun eigen energie kunnen opwekken en energiestromen kunnen uitwisselen en opslaan. ESCO staat voor ‘Energy Service Company’ en is een entiteit die klanten helpt om energiesystemen te installeren en te financieren, maar ook te exploiteren. Wat GROHW nu realiseert is baanbrekend en sluit hier helemaal op aan!”

Tegengaan van netcongestie

Wat Tanju betreft is de bottleneck in het traditionele systeem duidelijk. HVE gaat dan ook voor een alternatieve oplossing: “Wat je ziet is dat juist door de energietransitie de vraag naar stroom enorm toeneemt. Het huidige netwerk is hier gewoon niet op gebouwd. Er treedt nu netcongestie op door de pieken van onvoorspelbare duurzame energieopwekking. Dat kan veel slimmer met Smart Grids die vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Dit zijn decentrale netwerken die zijn gebouwd rond drie uitgangspunten: lokaal opwekken, lokaal verbruiken en zo min mogelijk transport. De pilot met het lokale waterstofsysteem in Deventer is precies zo’n netwerk. Daar willen wij natuurlijk bovenop zitten!”

Testen van de ‘superrendementsketel’

Met de aanwezige expertise is HVE de aangewezen partij om exploitatie van het waterstofsysteem kritisch te testen. Daarvoor wordt aan gebruikerszijde een adsorptiewarmtepomp ingezet die 30% effectiever is dan elke bestaande HR-ketel. Deze compacte warmtepomp van tech-startup Cooll uit Enschede kan HR-ketels in bestaande en nieuwe woningen vervangen én werkt op zowel waterstof als elektriciteit en gas. “Deze warmtepomp is een essentiële schakel in de hele keten. Zodra Cooll het systeem heeft geïnstalleerd voor woningen en kantoren in De Gasfabriek in Deventer gaan wij samen met hen het rendement testen gedurende meerdere seizoenen. Het zal best wat opstarthobbels hebben, maar wat ons betreft ziet het er nu al heel goed uit!”, aldus Tanju Özel van HVE.

 

Versnellen Energietransitie in Deventer met GROHW

Versnellen Energietransitie in Deventer met GROHW

Lokale ondernemers nemen initiatief tot groen waterstofsysteem in Deventer
Een tiental bedrijven en instellingen in Deventer hebben het initiatief genomen een schaalbaar waterstofsysteem in Deventer te ontwikkelen. Waterstof is een onmiskenbare schakel in de energietransitie naar zero-emissie. 
Het initiatief richt zich op de technische en economische mogelijkheden voor de opwekking, opslag en distributie van groene waterstof, zuurstof en restwarmte. Voor het optimaal afstemmen van vraag en aanbod van energie ontwikkelen de bedrijven de architectuur voor een uniek digitaal handelsplatform.

 

Schaalbaar ontwerp
De uitkomst van GReen Oxygen, Hydrogen and Wasteheat (GROHW), zoals het Deventer initiatief heet, is een blauwdruk: een schaalbaar ontwerp dat ook toepasbaar is in andere industriegebieden in combinatie met wind en zonneparken. Het waterstofsysteem bestaat uit een installatie (elektrolyzer) die door middel van duurzame elektriciteit waterstof en zuurstof produceert, waarbij een deel van de elektrische energie als restwarmte vrijkomt. In GROHW zullen naast de waterstof ook de vrijkomende zuurstof en restwarmte worden gebruikt. De decentraal opgewekte groene waterstof kan lokaal worden benut door industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving. Daarmee gaat er nauwelijks energie verloren.

 

Huidige elektriciteitsnet raakt overbelast
Het project past bij de ambitie van de gemeente Deventer om in 2030 energieneutraal te zijn. In de huidige energie-infrastructuur ontstaan knelpunten door de snelle toename van lokaal opgewekte duurzame energie door zonnepanelen en windmolens. Het reguliere elektriciteitsnet kan dit moeilijk verwerken, terwijl er in de toekomst steeds meer vraag naar elektriciteit zal ontstaan.

Dit vraagt om het Deventer initiatief GROHW, een oplossing waarmee duurzame elektriciteit op lokale schaal slim kan blijven worden opgewekt, opgeslagen en gedistribueerd.

 

Energiedrager van de toekomst
De filosofie achter GROHW is om van waterstof, als dé energiedrager van de toekomst, een toekomstbestendige businesscase te maken. Het concept is zo ontwikkeld, dat elektrolyzers in grote aantallen geproduceerd kunnen worden, waardoor de kostprijs aanmerkelijk omlaag kan. Dit in tegenstelling tot de ontwikkeling van steeds grotere elektrolyzers waar men probeert door schaalvergroting de kosten te reduceren. Er moet nu in de ontwikkeling van deze techniek worden geïnvesteerd om deze tijdig betaalbaar en breed inzetbaar te kunnen krijgen in het kader van de noodzakelijke energietransitie.

De participerende bedrijven en instellingen zijn enorm gemotiveerd om daaraan een bijdrage te leveren. Deelnemers in dit project zijn: Witteveen+Bos, Saxion University of Applied Sciences, HanzeNet, Brandeniers, Rabobank, Asfaltcentrale Stedendriehoek (ACS), Vos Transport, Van Dorp InstallatiesMTSA Technopower en HAN University of Applied Sciences.

 

Samenwerking overheid en Rabobank
Om dit project te kunnen uitvoeren is een subsidie toegekend door de provincie Overijssel, evenals een kleine bijdrage van de provincie Gelderland. De Rabobank toont haar commitment door haar kennis ter beschikking te stellen en een deel van de projectkosten voor haar rekening te nemen.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg ons dan via LinkedIN & Twitter!